Príprava na sv. misie , pozvánka a program

Drahí farníci, Po mnohých rokoch sa uskutočnia sväté misie vo farnosti Chropov a vo filiálke Koválovec. Nebeský Otec sa cez misie túži stretnúť so všetkými farníkmi, pretože chce každému niečo mimoriadne povedať. Verným i ľahostajným, ale aj tým, čo sú ešte ďaleko, čo sú ponorení v hriechu a v otroctve zla.

Príprava na sväté misie

I. modlitba za misie

Pane, v našej farnosti sa uskutočnia ľudové misie. Preto ťa

prosíme o svetlo, ktoré ožiari naše srdcia, aby sme sa mohli

očistiť a prehĺbiť našu vieru. Oživuj v našej farnosti dary Tvojej

milosti: Potrebujeme ľudí, ktorí vedia počúvať. Ľudí, tvoriacich

pokoj, ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu, ktorí

upokojujú a zmierujú, sú príkladom a hovoria pravdu bez toho,

žeby zraňovali. Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a

vzbudzujú nádej, zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu

kráľovstvu. Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých,

ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy. Pane, daj,

aby sa naša farnosť stávala živým misijným spoločenstvom,

spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta. Amen.

II. ruženec obetovaný za misie

III. príprava v rodine:

·      spoločná modlitba

·      čítanie sv. Písma

·      úsilie o pokoj a porozumenie

·      vzájomné pomáhanie

·      odpustenie a zmierenie sa

·      aspoň jeden dobrý skutok za deň, urobený blížnemu...

 

Pozvánka na sväté misie

14.5. - 21.5. 2023

Drahí farníci,

Po mnohých rokoch sa uskutočnia sväté misie vo farnosti Chropov a vo filiálke Koválovec. Nebeský Otec sa cez misie túži

stretnúť so všetkými farníkmi, pretože chce každému niečo mimoriadne povedať. Verným i ľahostajným, ale aj tým, čo sú ešte ďaleko, čo sú ponorení v hriechu a v otroctve zla.

Sväté misie nám otvoria oči pre dobro, ktoré môžeme v živote ešte vykonať. Sú časom duchovných cvičení pre celú farnosť, časom mimoriadneho pôsobenia Božej milosti v srdciach

všetkých farníkov. Sväté misie sú časom, kedy máme otvoriť naše srdcia pre pôsobenie nášho láskavého Boha - Otca, ktorý nás miluje nekonečnou láskou. Našim predsavzatím nech je: Byť

aktívny počas misií, zúčastňovať sa svätých omší a iných

stretnutí. Počúvať misijné náuky srdcom. Tento milostivý čas je jedinečnou príležitosťou zastaviť sa a počuť odpoveď na otázku:

„Pane, čo mám robiť?"

Program misii tvoria stretnutia s mládežou, deťmi, mužmi i ženami, ale aj s chorými. Vrcholom je vždy svätá omša. Pristúpme všetci k sviatosti zmierenia, aby sme vždy s čistým srdcom mohli prijímať Božie dary. Pre niektorých je to príležitosť dať svoj kresťanský život do poriadku.

Misie sú milostivým časom, ktorý nám dáva Pán, aby sme sa zamysleli nad sebou. Prijmime pozvanie k stolu Božieho milosrdenstva.

K plnej účasti na svätých misiách Vás pozývajú

 Váš duchovný otec a otcovia misionári